close light box
שלום!
התחברות עם מייל
התחברות פייסבוק
 • הוצאת טוטם
 • אודות סלונט
 • תנאי שימוש

  הסכם תנאי שימוש באתר סלונט

  מבוא

  • אתר האינטרנט salonet.org.il הנו סלון ספרותי אינטרנטי. באתר ניתן למצוא, בין היתר, סיפורים ושירים, חדשים וותיקים, ראיונות אישיים – חלקם מצולמים – עם סופרים ומשוררים, דיונים מרתקים, מאמרים על ספרות ושירה ואחרים.
  • הסכם זה מסדיר את מערכת היחסים שבין בעלי האתר לבין הגולש או המשתמש בשירותי האתר (להלן: "הגולש") ביחס לגלישה או לשימוש בשירותי האתר.
  • גלישה או שימוש בשירותי האתר מהווה הסכמה לאמור בהסכם זה – אם אינכם מסכימים לאמור בהסכם זה הנכם מתבקשים לחדול מגלישה או משימוש בשירותי האתר.
  • המבוא להסכם זה ונספחיו הנם חלק בלתי נפרד מהסכם זה. הסכם זה ממצה את מערכת היחסים שבין הגולש לבין בעלי האתר בכל הקשור לגלישה או לשימוש בשירותי האתר.
  • תקנון זה מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס לשני המינים כאחד. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך, וכל האמור בלשון יחיד מתייחס גם לרבים ולהיפך.

  תנאי שימוש

  • לגולש רשות לגלוש ולהשתמש בשירותי האתר בכפוף לאמור בהסכם זה.
  • הגולש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לשירותי האתר:
   • גלישה, סריקה או שימוש בשירותי האתר באמצעות תוכנת מחשב המיועדת לאסוף מידע או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או Crawlers.
   • מניפולציה של כתובת ה-URL של דפים פנימיים כדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לגולש גישה ישירה(URL Hacking) .
   • העלאת תוכן או ביצוע פעולות אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זאת להימנע מהעלאת או פרסום תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר.
   • ביצוע פעולה בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים המופיעים באתר או תכני האתר, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים.
  • בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות:
   • למנוע את שירותי האתר מגולש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.
   • להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי הגולש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.

  פרטי משתמש

  • בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לקבוע כי גישה לשירותים מסוימים תתאפשר רק לגולש אשר נרשם לאתר ומסר לבעלי האתר פרטים מסוימים אשר ייקבעו על ידי בעלי האתר ("שם פרטי", שם משפחה", "שם מלא", כתובת EMAIL, אתר פייסבוק אישי, אתר יוטיוב אישי, אתר גוגל+ אישי), להלן פרטי נרשם.
  • לאופן השימוש בפרטי הנרשם על ידי בעלי האתר יש לעיין במדיניות הפרטיות, המהווה חלק מהסכם זה.
  • ההוראות הבאות יחולו על פרטי הנרשם:
   • אין ליתן שירות משירותי האתר שיוצעו אם פרטי הנרשם מכילים נתונים אשר אינם פרטיו האמיתיים.
   • אין ליתן שירות משירותי האתר עבור אדם אשר אינו נוכח מול צג המחשב בעת ההרשמה או אשר אינו מאשר את תנאי הסכם זה.
  • לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות הנה עבירה פלילית.
  • הגולש מתבקש להודיע לבעלי האתר באופן מיידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בפרטי הנרשם שלו אשר נוצר תוך הפרת סעיף 2 להסכם.
  • בעלי האתר שומרים על זכותם לא לפרסם חומר שהעלה המשתמש ו/או למנוע הצגתו בפומבי באם הופר סעיף 2 להסכם זה.
  • הגולש מאשר לבעלי האתר לשלוח לתיבת הדוא"ל שלו, לפי הפרטים שהוזנו ע"י המשתמש, עדכונים ואישורים ביחס לפעולות הגולש באתר וכן הודעות לעניין שינוי התקנון או נספחיו בהתאם לסעיף 13 להסכם זה.

  אחריות להתאמת השירות ולזמינותו

  • שירותי האתר ניתנים As-Is ובעלי האתר אינם מבטיחים את התאמת שירותי האתר לגולש או בכלל וכן אינם יכולים להבטיח את זמינות האתר או את זמינות שירותי האתר.
  • באחריות הגולש לבחון, טרם השימוש בשירותי האתר, כי אלו אכן מתאימים לצרכיו ולגולש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת שירותי האתר לצרכיו.
  • באחריות הגולש לוודא טרם שימוש בשירותי האתר את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט – בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות בשל נזק אשר ייתכן וייגרם לגולש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט.

  העדר אחריות למידע

  • המידע המופיע באתר הנו בגדר ייעוץ או חוות דעת המתבססת על ניסיונם האישי של בעלי האתר, מנהליהם ועובדיהם בלבד – אין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר מבלי לוודא את נכונותו וחוקיותו.

  הגבלת אחריות לנזקים

  • אחריותם של בעלי האתר, מנהליהם ועובדיהם לנזקים אשר ייתכן וייגרמו לגולש עקב שימוש בשירותי האתר או אי זמינות שירותי האתר, תהיה מוגבלת, בכפוף לכל חוק, לסכום אשר שולם על ידי הגולש עבור שירותי האתר.

  העדר אחריות לפרסומות ולקישורים יוצאים

  • פרסומות למוצרי או שירותי צד ג' מוצגות באתר זה בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף. מובהר כי לבעלי האתר אין כל שליטה על בחירת הפרסומות המוצגות, סדר הופעתן או אמיתות תוכנן, מלבד מוצרים ספציפיים שנבחנו ונבדקו על ידי בעלי האתר במסגרת "שיווק שותפים".
  • האתר מכיל קישורים לקידום מוצרים רלוונטיים במסגרת "שיווק שותפים". על פי מתודה זו, נשתלת עוגייה (Cookie) על דפדפן הגולש למשך תקופה משתנה במטרה "לצבוע את הגולש". בשום מקרה עוגייה זו איננה גורמת נזק למחשבו או דפדפנו של הגולש ואיננה עולה לו שום סכום כסף – אלא רק מסמנת אותו כמקור הגעה מאתר "סלונט", כך שבעלי האתר יוכלו להמשיך לממן את האתר ולספק תכנים חינם לגולשים.
  • חלק מהקישורים (Hyper-Links) המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צד ג'. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי בעלי האתר לא בחנו אתרים אלו ואינם תומכים בהם או אחראים להם, לתוכנם או לאבטחתם וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו הנה באחריותו המלאה של הגולש.
  • יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות הגולש לוודא את כתובת ה- URLאליו מפנה קישור טרם השימוש בו.

  העדר אחריות לפעולות גולשים

  • במסגרת שירותי האתר, ובכפוף לאמור בסעיף ‎9 להסכם זה, באפשרות ציבור הגולשים להעלות ולהציג תכנים שונים, פרי ידם, באתר (להלן: "תוכן גולשים") – למשל: ביקורת ספרים.
  • מובהר כי מנגנון העלאת תוכן הגולשים הנו, במלואו או בחלקו, הליך המתנהל ללא מעורבות אדם ובעלי האתר אינם יכולים לאמת את זהות מעלה התוכן או לבחון את מהות התוכן המועלה טרם הצגתו, ולא יהיו אחראים לתוכן הגולשים המוצג באתר.
  • במסגרת שירותי האתר חלק מתוכני האתר, לרבות תוכן גולשים, ניתנים לדירוג על ידי ציבור הגולשים; למשל, רשימות קריאה.
  • מובהר כי דירוג זה אינו משקף את עמדתם או דעתם של בעלי האתר אלא של גולשי האתר בלבד, ולגולש, לפי העניין, לא תהיה כל טענה כלפי בעלי האתר בגין הדירוג הניתן באתר ע"י פעולת גולשים באתר.
  • מבלי לפגוע באמור בסעיפים 8-2, באם לגולש יש יסוד להניח כי אדם אחד עומד מאחורי מספר תכנים בנושא אחד (כגון: רשימות קריאה) תחת שמות שונים, הוא מוזמן להפנות את תשומת לבם של בעלי האתר אשר שומרים על זכותם לבטל פעולות דירוג שנעשו תוך הפרת תנאי הסכם זה.

  העלאת תוכן גולשים

  • הגולש מצהיר ומתחייב כי אין בהעלאת התוכן לאתר, או בשימוש בו על ידי בעלי האתר או גולשי האתר, בהתאם להסכם זה, כדי להפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זה להפר זכות יוצרים או סימן מסחר, לגלות סוד מסחרי, או להוות פגיעה בפרטיות, תועבה או פרסום לשון הרע.
  • הגולש מתחייב שלא להעלות תוכן אשר עלול לפגוע בתקנת הציבור, תוכן אשר יש בו כדי לפגוע בזכויותיו או רגשותיו של אדם, גוף או ציבור, או תוכן פרסומי או מטעה.
  • בעלי האתר אינם מתחייבים להציג את התוכן המועלה ושומרים על זכותם לסרב להעלות תוכן או למוחקו, בהתאם לאמור בסעיפים 8-2 להסכם זה.
  • הגולש שומר בידיו את זכות היוצרים על כל תוכן אשר העלה לאתר, ואשר הנו בעל זכות היוצרים בו (להלן: "תוכן גולשים"), אך מעניק רישיון, לא בלעדי ושאינו מוגבל בזמן, לבעלי האתר להעמדת התוכן לרשות הציבור באמצעות רשת האינטרנט וליתר גולשי האתר לשימוש בתוכן בהתאם להסכם זה.
  • מובהר כי הגולש, כבעל זכות היוצרים בתוכן הגולשים שהועלה על ידו, אחראי לאכיפת הרשאות השימוש ביחס לתוכן זה.
  • הגולש מאשר לבעלי האתר לבצע עריכה מסוימת של התוכן המועלה לאתר על מנת להתאימו למבנה האתר ומתחייב לעמוד בתנאי העריכה, כפי שאלו מופיעים בדפי הוספת התוכן.

  הודעה על תוכן מפר

  • בעלי האתר אמונים על שמירת חוקי מדינת ישראל – אם נתקלתם בתוכן המפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל נודה לכם אם תסבו את תשומת לבנו באמצעות משלוח הודעה, המפרטת את התוכן המפר ומהות ההפרה, לכתובת הדוא"ל info@salonet.org.il

  זכות יוצרים והרשאות שימוש

  • זכות היוצרים בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים ותוכני האתר נתונה לבעלי האתר או ליוצר התוכן, לפי העניין, ואין לבצע בהם כל פעולה אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים, ללא קבלת רשות מפורשת מבעל הזכות.
  • על אף האמור ואלא אם צוין אחרת – לעניין תוכן גולשים, או מאמרים המופיעים באתר ואשר זכות היוצרים בהם נתונה לבעלי האתר, ניתנת לגולש רשות להעתיק תוכן או להעמידו לרשות הציבור בכפוף לתנאים הבאים:
   • השימוש בתוכן ייעשה ברשת האינטרנט (פרוטוקול HTTP) בלבד, ובלבד שב- Domainתחתיו מתבקשת הצגת התוכן לא נעשה שימוש למטרה בלתי חוקית או הנוגדת את תקנת הציבור, לרבות פורנוגרפיה ומשחקים אסורים.
   • השימוש בתוכן ייעשה שלא למטרת רווח ושלא באופן מסחרי.
  • "מטרת רווח" – לרבות הצגת התוכן לעיני מנויים בלבד.
  • "אופן מסחרי" – לרבות הצגה של מעל 20 תכנים אשר נלקחו מהאתר על ידי ישות משפטית אחת או בשליטתה.
  • יישמרו הזכויות המוסריות בתוכן –
   • התוכן יובא כפי שהוא – לא ייעשה בתוכן כל שינוי, סילוף או פגם.
   • יוענק קרדיט מתאים ליוצר התוכן.
  • לא ייעשה שינוי בקישורים היוצאים מגוף התוכן, לרבות הוספת קישורים חדשים, הסרת קישורים קיימים או הוספת הוראות nofollow או noindex לקישורים קיימים.
  • בסמוך לתוכן יוצב קישור בולט (ללא הוראת nofollow או noindex) למקור היצירה באתר, כאשר מילות הקישור יכללו את המילים "סלונט" או "אתר סלונט".

  הגנת הפרטיות

  • הגלישה באתר סלונט והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווים הסכמה מצדך לכך שסלונט תבצע פיקוח ממוחשב על דפוסי הגלישה והשימוש שאתה עושה בשירותים באמצעות "עוגיות" ואמצעים דומים אחרים.
   סלונט רשאית להשתמש, בעצמה ו/או להעביר לכל צד שלישי שהוא בהתאם להחלטתה, בכפוף לחוק, בכל מידע, לרבות מידע אישי, לגביך, אשר מסרת או תמסור בכל דרך, לרבות באמצעות רישום לשירותי האתר, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני שתשלח לסלונט ישירות או דרך אפשרות "צור קשר" ובאמצעות מידע שנאסף בעבר ו/או ייאסף בזמן הגלישה. ו/או כל מידע אחר אשר יימסר על ידיך לרבות העדפותיך בקבלת מידע וכו'. "מידע אישי" משמעותו כל מידע מזהה, לרבות שם, מספר טלפון, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, וכל מידע אחר בעל אופי מזהה.
   הנך מסכים כי סלונט ו/או מי מטעמה תעשה שימוש במידע שסיפקת לה, לרבות במידע האישי, בין היתר על מנת לספק לך את המידע, השירותים והפרטים שביקשת וכן תהיה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני (על פי הכתובת אותה מסרת), עדכונים, הזמנות ו/או עדכונים לעניין אירועים, קישורים, הודעות, פרסומות, מידע לרבות פרסומי או שיווקי, וכל מידע אחר שאנו מאמינים שתמצא בו עניין מכוח השימוש באתר ו/או מי משירותיו ו/או להעביר את פרטיך לכל גורם שלישי הקשור לאמור לעיל ו/או המעורב בו. אם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסוג זה, תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פנייה לסלונט.
   בנוסף, המידע אשר נאסף ישמש לצורך בקרה, פיקוח, פיתוח ושמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ולצורך קיום הוראות כל דין, וכן לצורכי סלונט ובכלל זה שירות וסקרים, פרסום מפולח, ניתוח סטטיסטי ושיפור השירות והעיצוב של האתר.
   הנך רשאי לבקש לעיין במידע ו/או לתקן את המידע שנאסף אודותיך. סלונט מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיותך ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך על פי דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שמך ומענך או כל מידע פרטי אחר בנוגע אליך, וכן כל מידע הנוגע לשימוש שאתה עושה באתר, למעט פרטים ונתונים פומביים שאתה פרסמת בעצמך. כמו כן, סלונט לא תפרסם מסרים אישיים שאתה שולח, רשומות שלא נועדו לפרסום, תמונות וכדומה.
   יחד עם זאת, הנך נותן בזאת את הסכמתך לסלונט לחשוף ו/או להעביר את פרטיך וכל מידע, לרבות המידע האישי לגביך, בהתאם להוראות צו בית משפט או כל ערכאה מוסמכת אחרת, או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בינך לבין סלונט, או במקרה שתפר הוראה הקבועה בתקנון זה, או במקרה שסלונט, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תסבור כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלה או של כל אחד אחר או במקרה של מיזוג פעילותה של סלונט (כולה או חלקה) עם צד שלישי כלשהו ו/או העברה של פעילותה של סלונט (כולה או חלקה) לצד שלישי, ו/או לגוף אשר לו היא ממחה את הזכויות הניתנות לה מכוח תקנון זה (כולן או חלקן) ו/או לצד שלישי המספק לה שירותים לעניין האתר ו/או מי מהשירותים הגלומים בו.

  שינוי תנאים

  • בעלי האתר רשאים לבצע שינויים, לא מהותיים, להסכם זה או לנספחיו בכל עת ומבלי שיצטרכו לתת על כך הודעה מראש. בעלי האתר רשאים לבצע שינויים מהותיים להסכם זה או לנספחיו, ובלבד שהודעה על כך תוצג במסגרת הדף בו מוצג הסכם זה או הנספח, לפי העניין, לפחות 30 יום טרם כניסת השינויים לתוקף ובלבד שמתקיימים התנאים הבאים:
   • לגולש תינתן אפשרות לסיים את ההתקשרות בהסכם זה טרם כניסת השינויים לתוקף.
   • אין בשינויים אלו כדי לפגוע בפעולות אשר בוצעו על ידי הגולש טרם כניסת השינויים לתוקף.
  • באחריות הגולש להיכנס לדף זה כדי לברר האם בוצעו שינויים להסכם זה.
  • בסעיף זה, "שינויים מהותיים" הנם שינויים אשר יש בהם כדי להטיל חיובים חדשים על הגולש, לפגוע בזכויותיו על פי הסכם זה, לשנות את הרשאות השימוש בתוכני האתר או לשנות את מדיניות הפרטיות של האתר.

  הצעות והערות

  • כדי להימנע מאי נעימות, יודגש כי בשליחת הצעות או הערות בקשר לתפקוד האתר ושירותיו (להלן: "הצעות") מוותר השולח על כל זכות בהערות אלו ולא תהיה לו כל טענה בגין אי קבלת ההערות, בגין יישומן או בגין העברתן לצד ג'.

  שיפוי

  • הגולש מתחייב לשפות את בעלי האתר בגין כל תביעה או טענה של כל אדם עקב פעולות הגולש באתר.

  ברירת דין וסמכות שיפוט

  • הדינים אשר יחולו על הסכם זה הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהסכם זה או מהגלישה או השימוש בשירותי האתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.

  דילוג לתוכן